Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 722
  • Trong tuần: 11 118
  • Tổng lượt truy cập: 832561
  • Tất cả: 2924
Đăng nhập
Kế hoạch thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; Rà soát, sàng lạo đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng năm 2023
Lượt xem: 41
Ngày 17/02/2023, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 15-KH/ĐU về việc thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; Rà soát, sáng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng trong toàn Đảng bộ năm 2023 với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như sau:

1. Rà soát nguồn quần chúng, xây dng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới

1.1. Đảng ủy Sở

Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên; Tổng hợp và lập danh sách cử tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, đảm bảo nguồn giới thiệu xem xét kết nạp Đảng đạt chỉ tiêu năm 2023; Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 172-ĐA/TU, ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” giai đoạn 2021 - 2025.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát hiện những nhân tố tích cực trong công tác, trong hoạt động phong trào thi đua để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp.

1.2. Các chi bộ trực thuộc: Theo dõi, thống kê nguồn quần chúng, quần chúng ưu tú; Bồi dưỡng giáo dục, giúp đỡ quần chúng đủ tiêu chuẩn giới thiệu kết nạp vào Đảng. Định kỳ lập danh sách quần chúng ưu tú gửi Đảng ủy Sở theo quy định.

2. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên

2.1. Đảng ủy Sở

Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân, lãnh đạo quản lý các cấp gắn với việc đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”;

Hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc thời gian, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; Công tác quản lý đảng viên, hồ sơ đảng viên và các tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng theo Hướng dẫn của cấp trên. Tổng hợp và lập danh sách và cử cấp ủy viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do cấp ủy cấp trên tổ chức.

- Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Sở: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc đối với việc thực hiện nề nếp, nội dung, chất lượng sinh hoạt; kịp thời chấn chỉnh đối với các chi bộ trực thuộc và đảng viên vi phạm.

- Các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách chi bộ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn và dự sinh hoạt với các chi bộ để kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức sinh hoạt đảng.

2.2. Các chi bộ trực thuộc

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm; thực hiện đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

3. Rà soát, sàng lọc đảng viên

3.1. Đảng ủy Sở

Đôn đốc các chi bộ trực thuộc thực hiện các tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Hướng dẫn của cấp trên; Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên,  tập thể, cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gắn với kết quả thực hiện đánh giá, xếp loại đảng viên gắn với việc đánh giá thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

3.2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc thực hiện tiêu chí, quy trình rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; theo dõi tổng hợp việc rà soát để nắm số lượng đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ và kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy trước khi xem xét trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định đưa ra khỏi Đảng đảm theo các tiêu chí, quy trình và Hướng dẫn của cấp trên.

3.3. Các chi bộ trực thuộc

- Chủ động rà soát đảng viên có vi phạm, khuyết điểm cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, báo cáo Đảng ủy để trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định đưa ra khỏi Đảng theo các tiêu chí, quy trình Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 11/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: (1) Đảng viên hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ; (2) Vi phạm kỷ luật đảng hoặc pháp luật của Nhà nước đã bị cấp có thầm quyền thi hành kỷ luật mức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, đang trong thời gian chấp hành kỷ luật lại tiếp tục có vi phạm; (3) Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hoặc qua kiểm tra, giám sát, cấp uỷ kết luận có suy thoái về tư tưởng chính trị “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” hoặc vi phạm về đạo đức, lối sống; (4) Vi phạm các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêụ gương hoặc những điều đảng viên không được làm hoặc có uy tín thấp trong cơ quan, đơn vị, nơi cư trú mà cấp có thẩm quyền đã kết luận làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và t chức đảng nơi sinh hoạt.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình 4 bước về rà soát, sàng lọc đảng viên: (1) Rà soát, phát hiện đảng viên cần được chi bộ giáo dục, giúp đỡ trước khi xem xét, quyết định đưa ra khỏi Đảng; (2) Giáo dục, gỉúp đỡ đảng viên; (3) Sàng lọc đảng viên đã được chi bộ giáo dục, giúp đỡ; (4) Đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

- Thực hiện tốt việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ựơng 4 khoá XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 2149-QĐi/TU, Quy định số 2150-QĐi/TƯ, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 395-QĐ/TƯ, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; tiến hành gợi ý kiểm điểm sâu trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong dịp kiểm điểm cuối năm để khắc phục những hạn chế, tồn tại.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng phải thực hiện thường xuyên; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, minh bạch; lấy việc phát hiện, kịp thời giáo dục, giúp đỡ đảng viên là chính. Đồng thời, kiên quyết đưa đảng viên có vi phạm đã được giáo dục, giúp đỡ nhưng không tiến bộ ra khỏi Đảng; tuyệt đối không được thành kiến hoặc lợi dụng để trù dập đảng viên vì động cơ cá nhân.

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sáng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài. Yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần thiết thực xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Đan Ly - VPĐKĐĐ
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready