Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 707
  • Trong tuần: 11 103
  • Tổng lượt truy cập: 832546
  • Tất cả: 2909
Đăng nhập
Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tại sở tài nguyên và môi trường
Lượt xem: 496

Xác định công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân là nhiệm vụ trọng tâm. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên quán triệt và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo Trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách lĩnh vực chỉ đạo sát sao các phòng, đơn vị liên quan để tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện kịp thời, thường xuyên, với nhiều hình thức phù hợp với điều kiện tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng kế hoạch đã đề ra; kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ hiểu rõ được vai trò, trách nhiệm của mình để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, công khai.

Từ năm 2019 đến năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở và lãnh đạo, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố với 460 lượt người tham dự (trong đó: năm 2019 tổ chức 02 Hội nghị với 230 lượt người tham dự; năm 2020 tổ chức 01 Hội nghị 120 lượt người tham dự; năm 2021 tổ chức 01 Hội nghị với 110 người tham dự). Tại các Hội nghị đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn, thi hành các Luật này. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn được thực hiện lồng ghép tại các cuộc họp giao ban của Sở, các cuộc sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, Sở đã tuyền truyền, phổ biến các văn bản với các hình thức như gửi qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Sở đến các cán bộ, công chức, viên chức để tự tìm hiểu, nghiên cứu và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để cho người dân tra cứu, tìm hiểu, khai thác.

Trong 03 năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 63 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc chức năng, thẩm quyền giải quyết, cụ thể: Năm 2019: 27 ý kiến; năm 2020: 17 ý kiến; năm 2021: 19 ý kiến. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện trả lời và giải quyết 63/63 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết. Trong giải quyết khiếu nại đảm bảo quy trình theo quy định tại Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại; Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính; Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại; đã thực hiện nghiêm việc tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, nhằm công khai, minh bạch chứng cứ xác minh theo quy định pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng tư vấn để xem xét trước khi ban hành quyết định giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo như: thụ lý tố cáo, thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo, thời hạn giải quyết, kết luận nội dung tố cáo, công khai kết luận nội dung tố cáo và quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo, tuân thủ theo quy định của Luật Tố cáo năm 2011; Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tố cáo; Luật Tố cáo năm 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số vụ việc khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện còn vượt quá thời gian giải quyết theo quy định. 

Bên cạnh kết quả đạt được, trong thời gian qua chính sách pháp luật về thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi, công tác thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng có lúc, có nơi làm chưa tốt, có khi còn để xảy ra thiếu sót, sai phạm, dẫn đến phát sinh khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực này. Việc khiếu nại có nguyên nhân chủ yếu là công tác quản lý đất đai trên địa bàn trong những năm trước đây chưa chặt chẽ, việc xác định nguồn gốc đất chưa đúng dẫn đến khi xảy ra tranh chấp, thu hồi, giải tỏa gặp khó khăn, mặt khác chính sách pháp luật về đất đai thường xuyên thay đổi nên công tác thẩm tra, xác minh mất nhiều thời gian dẫn đến một số vụ việc giải quyết quá thời hạn quy định.  Nhiều cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ở cơ quan, đơn vị phải thực hiện kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi, trong khi đó công tác tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn chưa kịp thời để đáp ứng được yêu cầu.

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về khiếu nại, tố cáo nói riêng của một bộ phận người dân còn hạn chế, còn nhiều người chưa hiểu đúng, đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình. Nhiều trường hợp người khiếu nại, tố cáocố tình hiểu theo hướng có lợi cho mình, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây áp lực với cơ quan quản lý, đưa ra các yêu cầu, đòi hỏi không đúng quy định pháp luật. Một số trường hợp khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết đúng nhưng cố tình không chấp nhận kết quả, không thực hiện quyết định giải quyết.

Công tác phối hợp tiếp công dân, theo dõi, giải quyết đơn thư của công dân ở một số vụ việc chưa nhịp nhàng, đồng bộ. Dự báo trong thời gian tới, tình hình khiếu kiện có thể còn phát sinh phức tạp và vẫn chủ yếu tập trung ở lĩnh vực đất đai khi tỉnh đang tập trung thực hiện xây dựng các tuyến đường cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và tuyến cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai vẫn tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại, tố cáo do thủ tục hành chính về đất đai vẫn còn phức tạp, đòi hỏi nhiều hồ sơ, giấy tờ. Công tác đo đạc bản đồ địa chính thời gian qua vẫn còn một số sai sót, do vậy tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp.

Để thực hiện tốt hơn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và đối ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Đàm Liễu
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready