Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 248
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 4 899
  • Tất cả: 703584
  • Tất cả: 1186
Đăng nhập
Lượt xem: 82

Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022

Ngày 31/8/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Tham dự có lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

           Về công tác tiếp nhận, xử lý văn bản:Trong tháng 8 (từ 16/7 đến hết ngày 29/8/2022) đã tiếp nhận và xử lý trên 1.733 văn bản đến, ban hành 590 văn bản đi. Các văn bản được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Trong đó: Lĩnh vực tham mưu tổng hợp (Văn phòng) 111 văn bản; lĩnh vực Kế hoạch - Tài nguyên nước 59 văn bản; lĩnh vực Đo đạc và Khoáng sản 79 văn bản; lĩnh vực Quản lý đất đai (gồm cả VPĐKĐĐ) 191 văn bản; lĩnh vực Thanh tra 34 văn bản; lĩnh vực Bảo vệ môi trường 101 văn bản; các đơn vị sự nghiệp còn lại: 13 văn bản.

           Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân UBND tỉnh 02 lượt người, tại trụ sở cơ quan 02 lượt người; tiếp nhận 07 đơn thư không đủ điều kiện xử lý (đã ban hành văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và hướng dẫn theo quy định); ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các pháp luật trong lĩnh vực đất đai đối với 01 cơ sở; kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại 02 cơ sở.

           Công tác kế hoạch - Tài chính: Triển khai thủ tục đấu thầu đối với 04 gói thầu: Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc; Hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Quảng Hòa, huyện Thạch An; Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm huyện Bảo Lâm, huyện Bảo Lạc; Tư vấn giám sát, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm huyện Quảng Hòa, huyện Thạch An (thuộc dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng, vay vốn Ngân hàng Thế giới); tổng hợp, xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2023 – 2025; xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phối hợp thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với 03 dự án (Xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm y tế huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng; Đầu tư xây mới Trạm y tế xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” thuộc Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH).

           Đối với công tác quản lý và sử dụng tài nguyên:

           Lĩnh vực quản lý đất đai: Tổ chức lấy góp ý Luật Đất đai sửa đổi; Tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tổng hợp kết quả rà soát Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 của các huyện, thành phố; Rà soát cơ chế, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đã ban hành trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch thu ngân sách từ đất, tài sản gắn liền với đất năm 2022.

           Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước: Ban hành văn bản về việc trả lại 01 Hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt do hồ sơ không đáp ứng quy định của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; văn bản đề nghị thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên nước đối với 03 công trình, dự án.

           Lĩnh vực địa chất và khoáng sản: Giải quyết thủ tục tháng trước chuyển sang 06 hồ sơ (có 04 hồ sơ chờ thực hiện Đề án đóng cửa mỏ), trong tháng tiếp nhận 05 hồ sơ; làm việc với các doanh nghiệp thăm dò, khai thác khoáng sản làm rõ một số tồn tại hạn chế (chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường, thực hiện nghĩa vụ ngân sách) của từng doanh nghiệp; Báo cáo UBND tỉnh làm rõ một số nội dung liên quan đến phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 07 mỏ đất dự kiến phục vụ vật liệu cho dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); Hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình thông qua cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

           Lĩnh vực bảo vệ môi trường: Tiếp nhận và giải quyết 10 hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, 11 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường; Báo cáo kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Trình UBND tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư; Thông báo kết quả kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của 01 dự án; ban hành 02 Thông báo Kết quả kiểm tra việc hoàn thành các công trình xử lý chất thải phục vụ quá trình vận hành thử nghiệm.

           Công tác quan trắc môi trường: Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2022 đợt 4 trên địa bàn 08 huyện và thành phố, quan trắc được 36 mẫu nước mặt, 38 mẫu khí và 02 mẫu nước dưới đất; quan trắc, phân tích môi trường định kỳ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh theo hợp đồng; Hoàn thiện dự thảo Mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025 định hướng đến năm 2030 và trình thẩm định. Theo dõi, vận hành, bảo dưỡng 02 trạm quan trắc tự động môi trường nước và 02 trạm quan trắc tự động môi trường không khí với tần suất 01 lần/tuần; thực hiện hiệu chuẩn kiểm định thiết bị định kỳ theo quy định.

           Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám: Xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp theo đối với Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/ 01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”; ban hành văn bản tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo văn bản pháp luật; Kiểm tra, ký duyệt sản phẩm trích đo, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 02 công trình; Kiểm tra sản phẩm thuộc dự án Lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất trên địa bàn huyện Thạch An, Nguyên Bình; tham gia khảo sát thực địa, xác định lại vị trí khu vực bảo vệ di tích gốc đối với di tích Lũng Cát, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng.

Toàn cảnh hội nghị

           Kết luận hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã thống nhất các nội dụng trong dự thảo Báo cáo, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong tháng 9 như: Tiếp tục rà soát, thực hiện công tác tổ chức bộ máy; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan và trụ sở Ban tiếp công dân UBND tỉnh theo quy định; tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Sở; Giải quyết đơn thư đã tiếp nhận, xử lý giải quyết các đơn thư được tiếp nhận và các thông tin phản ánh về sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

           Hoàn thiện dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; tổng hợp kết quả rà soát Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, gửi xin ý kiến đăng ký xây dựng nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng; Báo cáo 13 dự án trình chấp thuận chuyển nhượng, góp vốn, thuê đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp; thẩm định trình ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý đất đai.

           Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Tiếp nhận, thẩm định, hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức trình cấp thẩm quyền ký giấy chứng nhận; Phối hợp cùng các Nhà thầu thi công thực hiện công tác kiểm tra đối soát sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các xã, thị trấn thuộc huyện Trùng Khánh.

           Trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt Đề cương, dự toán dự án: Điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; theo dõi, phối hợp Triển khai Kế hoạch lấy mẫu, phân tích chất lượng nguồn nước phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch; cập nhật thông tin của giấy phép tài nguyên nước vào cơ sở dữ liệu giấy phép tài nguyên nước dùng chung.

           Tiếp tục giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản theo cơ chế “một cửa”; xây dựng dự thảo và xin ý kiến các cơ quan liên quan đối với Đề án chính sách khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025; xây dựng và xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan đối với Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Cao Bằng thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai thác khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, làm việc với các doanh nghiệp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nộp các khoản nợ thuế, phí trong hoạt động khoáng sản theo cam kết; đôn đốc, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành, đề xuất biện pháp xử lý đối với những đơn vị không thực hiện theo cam kết; Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản xác nhận khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản, đề nghị phê duyệt khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với mỏ vàng Khau Sliểm - Phiêng Đẩy.

           Tiếp nhận mới và tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực môi trường đã tiếp nhận; phối hợp với Sở Y tế tham mưu rà soát, chỉnh sửa hoặc đề xuất, trình ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025; chủ trì nghiên cứu, tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các quy trình,  thủ tục cấp giấy phép môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động; Hoàn thiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo Kế hoạch Bảo vệ môi trường năm 2022 đã được phê duyệt; tham mưu trình UBND tỉnh cho chủ trương về việc xây dựng Đề cương - Dự toán và triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Cao Bằng; triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

           Thực hiện quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2022 đợt 05 theo Kế hoạch được phê duyệt; Tiếp tục thực hiện công tác vận hành, bảo trì bảo dưỡng các trạm quan trắc tự động môi trường nước, không khí. Thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị quan trắc hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm; Tiếp tục triển khai chương trình quan trắc và thực hiện phân tích môi trường các cơ sở sản xuất kinh doanh, triển khai, hoàn thiện các nhiệm vụ tư vấn theo hợp đồng đã ký kết.

           Phối hợp thực hiện các nội dung liên quan kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật ngoại nghiệp hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Cao Bằng; Tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia” trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Cao Bằng; thành viên Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo; Tổ chức thẩm định Phương án thi công trích đo địa chính, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./.

TTQT&DL
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready