Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 782
  • Hôm nay: 37248
  • Trong tuần: 688 769
  • Tổng lượt truy cập: 1719127
  • Tất cả: 156709
Đăng nhập
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Lượt xem: 1402
Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

Địa chỉ: Số 89 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại: 02063.852.983

I.  Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Sở); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

2. Trung tâm thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn kỹ thuật lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật; tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Thực hiện các dịch vụ tư vấn về điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký đất đai.

2. Khảo sát, lập và thi công các đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; khảo sát, điều tra để phân hạng đất; xây dựng bảng giá các loại đất, xây dựng bản đồ giá đất, định giá đất cụ thể; thiết kế, phân lô đất ở, đất chuyên dùng.

3. Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành; giám định tư pháp về đất đai và đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các tỷ lệ; đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp, các bản đồ chuyên ngành về tài nguyên và môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; trích đo, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ công tác lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

5. Tư vấn đo vẽ thành lập bản đồ và thi công thực địa xác định vị trí mốc địa giới hành chính, mốc quy hoạch xây dựng, mốc quy hoạch sử dụng đất, các loại mốc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mốc lộ giới giao thông, thủy lợi; mốc khoanh định đất trồng lúa nước; mốc giới và vùng hoạt động khoáng sản, vùng cấm hoặc tạm cấm hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn.

6. Thực hiện điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản; lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động khoáng sản (thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, khai thác, khai thác tận thu khoáng sản...); tư vấn lập quy hoạch khoáng sản, phương án bảo vệ sử dụng khoáng sản của địa phương.

7. Tư vấn thiết kế về các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện nhiệm vụ phát triển quỹ đất:

a) Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cơ quan có thẩm quyền để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

b) Lập, tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

c) Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

d) Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao.

đ) Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật.

e) Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi được cơ quan có thẩm quyền giao quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

g) Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

h) Lập phương án sử dụng khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.

i) Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu.

9. Được liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan.

10. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

12. Nhận chuyển giao và tổ chức ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong hoạt động kỹ thuật tài nguyên và môi trường.

13. Thực hiện các dịch vụ về tài nguyên và môi trường khác theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân bảo đảm phù hợp với năng lực của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện quản lý tài chính, tài sản, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của Trung tâm; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready