Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 800
  • Hôm nay: 39824
  • Trong tuần: 691 345
  • Tổng lượt truy cập: 1721703
  • Tất cả: 159285
Đăng nhập
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI TỈNH CAO BẰNG
Lượt xem: 1412
Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng có các chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

Địa chỉ: Số 158 Phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng 

Điện thoại: 02063.952.330

I.  Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Sở); chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

2. Văn phòng Đăng ký đất đai có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân; cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thực hiện các dịch vụ khác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Văn phòng Đăng ký đất đai đặt tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; có các chi nhánh đặt tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về đăng ký đất đai

a) Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b) Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

c) Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

d) Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

đ) Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

g) Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

i) Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

k) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Về thông tin, lưu trữ, cung cấp dữ liệu và quản lý Trang Thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường.

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định.

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội.

d) Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia.

đ) Thu thập, xử lý, quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

e) Xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu; phối hợp thẩm định các dự án triển khai công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu; thực hiện các chương trình, dự án, các đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về thông tin và tư liệu tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở.

g) Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính cho các phòng, các đơn vị trực thuộc theo chỉ đạo của Giám đốc Sở; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành.

h) Quản trị Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; viết, cập nhật tin bài và đôn đốc công tác viên viết tin bài về hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường; tuyên truyền, phổ biến, cập nhật các chính sách của đảng, nhà nước về tài nguyên môi trường cho các tầng lớp nhân dân; thông tin hai chiều phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường.

3. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác

a) Thực hiện việc thu phí, lệ phí lĩnh vực đất đai; thu phí khai thác thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên ngành.

c) Thực hiện các dịch vụ tư vấn dịch vụ trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ; dịch vụ chuyển giao công nghệ, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin tư liệu; đào tạo bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn ngắn hạn, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường và thực hiện các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên cơ sở phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

d) Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.

đ) Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

TRANG THÔNG TIN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG

Trưởng ban biên tập: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Điện thoại: 02063852372 - FAX: 02063.850372 - Email: tainguyenmoitruong@caobang.gov.vn
Giấy phép số: 54/GP-TTĐT, Sở thông tin và truyền thông Cao Bằng cấp ngày 22/01/2019 (Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet).
Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Cao Bằng.Bản quyền nội dung thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng (hoặc http://caobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

ipv6 ready